Všeobecné obchodní podmínky

1. Definice pojmů

V Podmínkách budou mít níže uvedené výrazy následující význam, nebude-li výslovně uvedeno jinak:

• Termínem „Ceník Baby Office“ nebo „Ceník“ se rozumí ceník služeb a produktů Baby Office, který je nedílnou součástí Smlouvy a je zveřejněný na internetových stránkách poskytovatele.

•Termínem „Coworking“ se rozumní sdílená kancelář, která poskytuje pracovní místo až pro 8 osob.

• Termínem „Uživatel“ se rozumní fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o užívání prostoru a služeb Baby Office

• Termínem „Člen“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je členem Klubu Baby Office

• Termínem „Baby Office – Zálesí“ se rozumí prostor nacházející se v objektu na adrese Pod Višňovkou 25, Praha 4 a skládající se ze společného pracovního prostoru – Coworkingu a miniškolky.

• Termínem „Provozní řád Baby Office – Zálesí“ se rozumí závazná pravidla chování v prostoru Baby Office – Zálesí.

• Termínem „Otevírací doba“ se rozumí doba, po kterou jsou prostory přístupné klientům Baby Office, tato doba je uvedena na webových stránkách.

 2. Všeobecné informace

2.1. Baby Office, s.r.o. je obchodní společností zabývající se provozováním konceptu “Baby Office”, který je založen na poskytování služeb spojených s užíváním společného pracovního prostoru – miniškolky a zasedací místnosti, poskytování služeb mobilních dětských koutků a zajišťování programů pro děti i dospělé v rámci eventů pro rodiny.

2.2. Koncept Baby Office je pracovní a sociální prostor, kde mohou klienti sdílet kancelář s ostatními, realizovat své nápady, setkávat se i v klidu pracovat a zároveň mít své děti v prostorách miniškolky.

3. Poskytování služeb v Baby Office – Zálesí

3.1. Přístup do Baby Office – Zálesí

Přístup do prostoru Baby Office je po předchozí rezervaci e-mailem info@babyoffice.cz nebo pomocí rezervačního formuláře. Rezervace je platná až po zpětném potvrzení a zaplacení za službu dle Ceníku.

3.2. Ceník služeb a předplacené karty

Uživatel využívá prostor podle typu členství a podle objednaných služeb. Baby Office si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceny za služby a produkty uvedené v Ceníku. Baby Office je v takovém případě povinen Uživatele včas a vhodným způsobem, jak je definováno v čl. 12. těchto Podmínek informovat o změně Ceníku, nejpozději však tak, aby měl Uživatel v době objednávky služeb k dispozici aktuální Ceník.

V případě, že Uživatel potvrzenou službu nevyužije, bude mu účtován poplatek dle storno podmínek uvedených v bodě 4 těchto Podmínek

3.3. Fakturace a placení

Uživatel platí za služby Baby Office v hotovosti na recepci nebo na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy na základě vystavené faktury. Cena za poskytnuté služby bude fakturována včetně DPH v zákonem stanovené výši. Platba bude hrazena na účet č. 3208263399/0800. Zaplacením se rozumí den připsání předmětné částky na bankový účet poskytovatele.

4. Storno poplatky

Rezervaci je třeba rušit písemně na e-mailovou adresu info@babyoffice.cz

4.1 Pronájem zasedací místnosti

Uživatel je povinen zaplatit 50 % částky pronájmu nejpozději týden před akcí. V případě, že akci zruší v době kratší než 48 hodin před akcí, tato částka se mu nevrací.

 

4.2 Miniškolka

Miniškolka se řídí vlastními pravidly, které si uživatel sjedná s provozovatelem.

4.3 Účast na kurzu/semináři/networkingu

V případě nekonání akce ze strany pořadatele se vrací částka účastníkovi zpět. V případě zrušení rezervace ze strany účastníka v době kratší než 72 hodin před akcí se mu částka nevrací.

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1. V souladu s principy konceptu Baby Office a za účelem umožnění řádného poskytování služeb je Uživatel povinen zejména:

  • poskytnout veškeré informace nezbytné pro náležité poskytování služeb Baby Office, zejména kontaktní údaje – jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo,
  • dodržovat Provozní řád,
  • užívat možnosti přístupu do Baby Office – Zálesí pouze za účelem naplnění konceptu Baby Office a zdržet se jakéhokoliv užívání přístupu do Baby Office – Zálesí, který by narušoval činnost ostatních členů nebo byl v přímém rozporu se Smlouvou a s konceptem Baby Office, a těmito Podmínkami,
  • počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví nebo na majetku Baby Office nebo třetích osob, zejména neprodleně informovat Baby Office o případných hrozících škodách

5.2. Uživatel je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou utrpí Baby Office v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele, jakož i ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy.

5.3. Uživatel je odpovědný za škodu způsobenou tím, že umožnil přístup do Baby Office – Zálesí třetím neoprávněným osobám v rozporu se Smlouvou, těmito Podmínkami a/nebo Provozním řádem.

5.4  Za ztrátu/odcizení či poškození věcí Baby Office nenese žádnou odpovědnost. Každý Uživatel je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu přítomnosti v prostorách Baby Office.

6. Odškodnění

Uživatel se zavazuje nahradit Baby Office majetkovou újmu, která vznikne Baby Office v důsledku hrubého porušení povinností Uživatele vyplývajících ze Smlouvy, zejména pak v důsledku využívání přístupu do Baby Office – Zálesí za účelem, který by byl v přímém rozporu s principy konceptu Baby Office nebo v důsledku hrubého porušení Smlouvy, těchto Podmínek nebo Provozního řádu.

7. Omezení odpovědnosti Baby Office

7.1. Uživatel bere výslovně na vědomí, že Baby Office nenese jakoukoliv odpovědnost za:

  • škodu způsobenou Uživateli jednáním třetích stran, zejména jednáním ostatních uživatelů Baby Office – Zálesí,
  • jednání třetích stran, které znemožní, nebo zpozdí poskytování služeb Uživateli, zejména nedodržení smluvních povinností externích dodavatelů (např. výpadek internetu, elektřiny, vody, topení apod.), jestliže Baby Office s přihlédnutím k okolnostem případu učinil opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění
  • ztrátu nebo zničení věcí Uživatele, které nebyly odloženy na místě k tomu určeném, ztrátu výnosů, obchodních příležitostí, zisků, ani jiné související škody či ztráty vzniklé jednáním Uživatele v prostoru Baby Office – Zálesí
  • zdravotní nebo jakoukoliv jinou újmu, která se Uživateli stane v Prostoru Baby Office – Zálesí

 8. Trvání smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

8.2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že může být vypovězena kteroukoliv ze Smluvních stran s výpovědní lhůtou 30 dní, počínající běžet od dne následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

8.3. Baby Office je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Uživateli v případě, že Uživatel hrubě porušuje Smlouvu zejména tím, že:

a) je v prodlení s placením služeb dle způsobu placení (u faktury je rozhodující datum splatnosti, hotovost se přijímá v okamžiku nárokování na plnění služby)

b) svým chováním poškozuje dobré jméno Baby Office a konceptu Baby Office nebo

c) svým chováním porušuje Smlouvu, tyto Obchodní podmínky, Provozní řád Baby Office – Zálesí

8.4. Člen je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dní v případě nesouhlasu s novou verzí Podmínek v souladu s čl. 12.2 těchto Podmínek.

 9. Postoupení

Uživatel je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Baby Office.

10. Ochrana důvěrných informací

Uživatel a Baby Office se dohodli, že veškeré informace, údaje a jiné skutečnosti, které budou poskytnuty či sděleny druhé smluvní straně nebo které druhá smluvní strana získá v souvislosti s plněním Smlouvy, se považují za přísně důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují zachovávat tyto informace, údaje a skutečnosti v tajnosti, nezpřístupnit je třetí osobě, nevyužít je v rozporu s účelem, pro který byly poskytnuty, a nevyužít je pro sebe ani pro jiného s výjimkou případu kdy druhá smluvní strana dá k takovému zpřístupnění či užití předchozí písemný souhlas a případu, kde tak stanoví právní předpis nebo rozhodnutí příslušného soudu. Porušení této povinnosti zakládá právo poškozené smluvní strany uplatnit u druhé smluvní strany nárok na náhradu prokazatelně způsobené škody.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se Uživatel zavazuje zaplatit Baby Office smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen, a to ani té, která nepřesahuje sjednanou výši smluvní pokuty. Kupující se naopak oprávněn uplatňovat oba dva nároky vedle sebe.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel podpisem Smlouvy poskytuje Baby Office své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, bankovní spojení, zaměstnavatel nebo předmět podnikání, pracovní pozice. Uživatel zároveň ve smyslu zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů tímto výslovně souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů Baby Office ve výše uvedeném rozsahu. Tyto osobní údaje Uživatele budou Baby Office použity výhradně za účelem vedení evidence o obchodních partnerech, plnění zákonných povinností vyplývajících z příslušného obchodněprávního vztahu a ochrany práv a zájmů Baby Office chráněných zákonem, nabídky služeb Baby Office a zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti Baby Office. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Baby Office zasílal obchodní informace na jeho emailovou adresu v souladu s § 7, odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost Baby Office je oprávněná uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, po uplynutí této doby je  Baby Office povinna je zlikvidovat. Uživatel je informován, že je oprávněn kdykoli a zdarma odvolat svůj souhlas tímto udělený Baby Office, a to zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu info@babyoffice.cz. Společnost Baby Office je povinna zlikvidovat osobní údaje Uživatele kdykoliv v případě, že o to Uživatel požádá ještě před vypršením dohodnuté doby. V takovém případě je Baby Office povinna zlikvidovat osobní údaje v průběhu 15 dní od obdržení příslušné písemné žádosti. Uživatel tímto zároveň potvrzuje, že disponuje právem přístupu k osobním údajům a dalšími právy obsaženými zejména v ustanoveních § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů

12. Ostatní ujednání

12.1. Baby Office si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky. V takové případě je Baby Office povinen oznámit Uživateli novou verzi Podmínek nejméně 1 měsíc přede dnem jejich účinnosti, a to zasláním nové verze na e-mailovou adresu Uživatele a zveřejněním na webových stránkách www.babyoffice.cz. Uživatel je povinen se s novou verzí Podmínek seznámit, a jestliže do 1 měsíce ode dne, kdy byl o nové verzi Podmínek uvědomen, neoznámí Baby Office, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že Uživatel s novou verzí Podmínek souhlasí. V případě, že Uživatel ve stanovené lhůtě oznámí Baby Office svůj nesouhlas s novou verzí, má právo Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dní.

12.2. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 1. 2016.