EN
0
Menu

Obchodní podmínky

společnosti Baby Office, s.r.o., se sídlem U pošty 1474/1, Libeň, 180 00 Praha 8,

IČ: 01403982, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl C, vložka 205933 (dále jen „dodavatel“)

 

1) Úvodní ustanovení

1.1. Dodavatel poskytuje objednatelům – fyzickým a právnickým osobám (dále jen „klient/i“) zejména tyto služby a produkty:

  • Eventy pro děti – organizace dětských společenských akcí
  • Pronájem dětského vybavení – nábytku pro dětské mobilní koutky
  • Hlídání dětí
  • Tematické stezky
  • Zábavníky – zábavně naučné materiály
  • Vzdělávací materiály
  • Dárkové balíčky
  • Další služby a produkty

(dále jen „služby či produkty“)

1.2. Detailní obsah aktuálně nabízených služeb je vždy definován na oficiálních webových stránkách dodavatele www.babyoffice.cz nebo v případě pronájmu dětského vybavení na www.mobilnikoutky.cz.

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti dodavatele a klienta (dále společně také jako „smluvní strany“) v souvislosti s objednávkou služeb.

2) OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1. Smlouva mezi dodavatelem a klientem o poskytnutí služeb (dále jen „smlouva“) se uzavírá na základě závazné objednávky zaslané klientem (dále jen „objednávka“) a potvrzené dodavatelem.

2.2. Komunikace mezi dodavatelem a klientem probíhá zpravidla osobně, telefonicky nebo písemně; za písemnou komunikaci se považuje i komunikace e-mailem.

2.3. Postup při uzavírání smlouvy:

Na základě projevené poptávky klienta o služby vypracuje dodavatel konkrétní nabídku na míru (návrh smlouvy). Nabídka obsahuje alespoň podstatné náležitosti smlouvy, zejména identifikaci smluvních stran a jejich kontaktní údaje, vymezení předmětu smlouvy, předpokládanou cenu nebo způsob jejího určení, platební podmínky, požadavek na složení peněžité jistoty (vratné kauce), její výše, termín a místo plnění. Nabídku zašle dodavatel klientovi vždy písemně. Spolu s nabídkou zašle dodavatel klientovi vždy také tyto obchodní podmínky tak, aby se s nimi klient mohl detailně seznámit a prohlásit, že tyto obchodní podmínky obdržel, s jejich textem se seznámil, plně mu porozuměl a souhlasí s ním. 

O případné úpravě nabídky na základě požadavku klienta mohou následně probíhat konzultace mezi dodavatelem a klientem, a to osobně, telefonicky či písemně.

Poté, kdy klient nabídku přijme, zašle dodavateli písemně závaznou objednávku služeb (akceptace nabídky). Zasláním objednávky klient současně potvrzuje,

  • že veškeré údaje, které dodavateli poskytl, jsou pravdivé, úplné a správné;
  • že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejich textu porozuměl a souhlasí s nimi;

2.4. Smluvní vztah mezi klientem a dodavatelem vzniká v okamžiku, kdy dodavatel klientovi potvrdí, že jeho závaznou objednávku obdržel a že ji přijímá.

2.5. Obsahuje-li nabídka, resp. závazná objednávka, taková ujednání, která jsou odlišná od ustanovení těchto obchodních podmínek, má přednost znění uvedené v nabídce, resp. objednávce (obsah smlouvy).

3) PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1. Klient se zavazuje zaplatit za poskytnuté služby dodavateli dohodnutou cenu uvedenou v závazné objednávce klienta potvrzené dodavatelem.

3.2. Platební podmínky a termíny splatnosti se mohou lišit dle druhu poskytovaných služeb a termínu plnění; jsou tedy vždy konkretizovány v nabídce služeb zaslané klientovi dodavatelem.

3.3. Při organizaci dětské akce a zapůjčení vybavení je obvyklá výše zálohy 50 % z konečné ceny a klient ji hradí dodavateli na základě vystavené zálohové faktury nejméně 14 dnů před realizací akce. Po zaplacení zálohy dodavatel zašle klientovi daňový doklad. Při nedodržení podmínek úhrady zálohy si dodavatel vyhrazuje právo od smlouvy odstoupit.

3.4. Ve lhůtě zpravidla do 14 dnů po realizaci akce vystaví dodavatel klientovi fakturu (daňový doklad). Zbývající částku z dohodnuté konečné ceny služeb (po odečtení zaplacené zálohy) je klient povinen uhradit ve lhůtě 14 dnů od dodavatelem vystavení faktury klientovi.

3.5. Klient bere na vědomí, že v případě prodlení se zaplacením ceny je povinen uhradit dodavateli také úrok z prodlení v zákonem stanovené výši a smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý započatý den prodlení.

3.6. V případě pronájmu dětského vybavení – nábytku pro dětské mobilní koutky, může dodavatel po klientovi požadovat složení peněžité jistoty (vratné kauce) v přiměřené výši, zpravidla 5000 Kč, pro případ, že dojde k poškození, zničení či odcizení pronajatých předmětů. V případě vzniku škody na pronajatém vybavení má dodavatel právo uspokojit se z této peněžité jistoty.

3.7. Klient může za produkty v e-shopu platit kartou a platebními tlačítky bank. Poskytovatel platební brány je společnost ComGate Payments, a.s. 
Pro případné reklamace nebo dotazy k platbám:
ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754/48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

3.8. U objednávek na www.mobilnikoutky.cz do 2000 Kč bez DPH připočítáváme k ceně manipulační poplatek 500 Kč bez DPH.

4) ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

4.1. Dodavatel prohlašuje, že je řádně pojištěn pro případ vzniku odpovědnosti za škodu, a to až do výše pěti milionů korun českých. Pojištění se týká výhradně služeb poskytovaných registrovaným uživatelům služeb Dětského koutku, tj. hlídání dětí, které jsou dodavateli svěřeny ke hlídání bez přítomnosti rodičů a na základě jejich výslovného souhlasu a po vyplnění a podepsání příslušného formuláře o zajištění hlídání dětí rodičem.

4.2. Dodavatel nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou na základě jednání ostatních osob – účastníků organizované akce nebo dětí, které mu nejsou výslovně svěřeny ke hlídání.

4.3. V případě pronájmu dětského vybavení – nábytku pro dětské mobilní koutky, bere klient na vědomí, že je plně odpovědný za to, že předmět pronájmu vrátí zpět řádně a včas v původním stavu v době převzetí. V případě, že dojde k poškození, zničení či odcizení předmětu pronájmu, je klient povinen uhradit škodu v penězích ve výši ceny obvyklé, případně uvedením do původního stavu.

5) LICENCE UŽITÍ DÍLA

5.1. V případě objednání a následného doručení produktů, které svojí povahou spadají do autorské tvorby dodavatele (např. tematické stezky, vzdělávací materiály – inspirovníky, karty emocí atd.), poskytuje dodavatel (autor) klientovi jednu licenci k užití díla. Tato licence obsahuje užití v tomto rozsahu:

– Autor uděluje klientovi svolení k užití díla a souhlasí s tím, aby bylo dílo nebo jeho část užita bez uvedení jeho autorství.

– Autor uděluje klientovi možnost užívat licenci samostatně nebo ve spojení s vlastní propagací díla a dále možnost oprávnění dílo upravit či změnit pro svoji vlastní potřebu.

– Užití díla se vztahuje na jednu organizaci klienta. Klient není oprávněn práva z licence zčásti nebo zcela, úplatně či bezúplatně, postoupit třetí osobě.

– Autor je oprávněn dílo užít pro svoji vlastní potřebu – nekomerčně pro svoji propagaci a propagaci díla, komerčně prodejem licencí dalším subjektům.  

– V případě zájmu klienta o produkt na míru a jeho výhradní využití je toto řešeno individuálně a kalkulováno částkou v odpovídající hodnotě.

5.2. Množstevní rozsah je ve standardním prodeji umožněn do 1000 ks výtisků/distribuce. V případě zájmu klienta o vyšší množství, je toto kalkulováno individuálně.

5.3. Verze produktů, které jsou poskytovány zdarma, slouží pouze pro ukázku a nesmějí být zneužívány. Nabídka zdarma je omezena na jeden kus výtisku/stažení a nemůže být opakovaně využita pro stejný soubor. V případě zájmu klienta o produkt zdarma ve vyšším množstevním rozsahu, je toto řešeno individuálně.

5.4. QR kódy použité zejména v tematických stezkách, příp. v dalších vzdělávacích materiálech a produktech, jsou odkazy, jejichž platnost je zaručena minimálně do 31. ledna 2025. Některé QR kódy jsou tzv. dynamickými QR kódy, u nichž po tomto datu dodavatel nezaručuje jejich funkčnost či platnost.

6) ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

6.1. Odstoupení od smlouvy je možné dohodou obou smluvních stran kdykoliv.

6.2. Dodavatel má vždy právo odstoupit od smlouvy v případě nedodržení dohodnutých podmínek klientem.

6.3. V případě realizace služeb mohou obě smluvní strany odstoupit od smlouvy 30 a více dnů před jejím konáním bez stornopoplatku. Odstoupení od smlouvy musí být provedeno vždy písemně, v případě komunikace e-mailem je třeba vyžádat si potvrzení o doručení odstoupení druhé smluvní straně.  

6.4. V případě odstoupení od smlouvy ve lhůtě kratší než 30 dnů, vzniká dodavateli nárok na stornopoplatek ve výši reálných vynaložených nákladů, minimálně však ve výši dle níže uvedeného, není-li však dohodnuto jinak:

méně než 30 kalendářních dnů před konáním akce 30 % z dohodnuté ceny akce
méně než 14 kalendářních dnů před konáním akce 40 % z dohodnuté ceny akce
méně než 7 kalendářních dnů před konáním akce 60 % z dohodnuté ceny akce
méně než 3 kalendářní dny před konáním akce 100 % z dohodnuté ceny akce

7) REKLAMACE

7.1. Práva z vadného plnění je možno uplatnit osobně či písemně. Z podané reklamace musí být vždy zřejmý její konkrétní důvod a specifikován charakter případného pochybení včetně toho, čeho se klient reklamací domáhá, případně jaký je jeho návrh na řešení reklamace.

7.2. Lhůta pro vyřízení reklamace dodavatelem je 30 dnů ode dne doručení.

8) SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

8.1. Okamžikem doručení závazné objednávky klienta dodavateli, poskytuje klient dodavateli své osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, název firmy, adresa trvalého bydliště, adresa sídla společnosti, e-mailová adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, bankovní spojení.

8.2. Klient prohlašuje, že výslovně souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů ve výše uvedeném rozsahu. Tyto osobní údaje klienta budou dodavatelem zpracovávány výhradně za účelem vedení evidence o klientech, jimž byly poskytnuty služby, za účelem plnění zákonných povinností vyplývajících z příslušného vztahu mezi klientem a dodavatelem, za účelem ochrany práv a zájmů dodavatele chráněných zákonem, za účelem nabídky služeb a zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti dodavatele.

8.3. Klient výslovně souhlasí s tím, aby mu dodavatel zasílal nabídky svých služeb a jiná obchodní sdělení na jeho emailovou adresu.

8.4. Dodavatel je oprávněn uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování. Po uplynutí této doby je dodavatel povinen zajistit jejich likvidaci.

8.5. Klient bere na vědomí, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů může kdykoliv odvolat. V takovém případě se zavazuje doručit odvolání souhlasu dodavateli písemně. Za písemnou formu se považuje i doručení e-mailem.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 23. 1. 2024.

 

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě