0
Menu

Co je sociální podnik a jaké jsou jeho principy?

Určitě mnozí z vás již slyšeli o sociálním podnikání a sociálních podnicích, které v České republice v posledních pár letech začaly vznikat. Myšlenka sociálního podnikání je poměrně nová. Za posledních dvacet let se tento koncept podnikání stal velice populární a je na svém vzestupu. A to v celé Evropě.  V ČR se sociální podnikání dostalo do popředí o trochu déle oproti západu, jelikož jsme měli plné ruce práce s překonáním traumat a nedostatků ve společnosti způsobené komunismem.

Sociální podnik je právnická osoba, která je založená podle soukromého práva (nebo alespoň její součást) nebo fyzická osoby. Právnická i fyzická osoba musí především splňovat zásady sociálního podniku.

Těmito základními principy sociálního podniku jsou

  • Sociální prospěch – tím rozumíme především takový podnik, který musí provozovat aktivity prospívající určité skupině nebo celé společnosti. Zaměstnanci a členové podniku by měli být zapojeni do strategického směřování podniku. Zisk, který se vyprodukuje je především investován do dalšího rozvoje podniku nebo k naplnění veřejně prospěšných cílů.
  • Ekonomický prospěch – podnik musí být nezávislý na externích zakladatelích nebo zřizovatelích. Měl by vykonávat soustavnou ekonomickou činnost. Podnikatel musí nést svá ekonomická rizika a směřovat k placené práci.
  • Environmentální a místní prospěch – zde platí zásada uspokojování potřeb především místní komunity, využívání místních zdrojů, poptávky a spolupráce s místními aktéry. Zohledňují se také environmentální aspekty výroby a spotřeby. Nezbytný je také inovativní přístup.

Na sociální podnik a sociální podnikání se v Evropě pohlíží dvěma způsoby. První pojetí spočívá v chápání sociálního podniku jako výsledku nové dynamiky vývoje třetího sektoru, který má za cíl výrobu zboží s předem stanoveným sociálním cílem ve prospěch komunity nebo celé společnosti. Druhý pohled je na základě inovativních řešení sociálních problémů a to díky produkci zboží nebo poskytování služeb.

V Evropě tak vznikají zcela nové typy subjektů, které se zaměřují na dosažení sociálních cílů a to právě díky své ekonomické aktivitě. Můžeme tak při procházce Prahou nebo jiným městečky po celé ČR, potkat různé obchůdky, kavárny nebo jiné zařízení, do kterých byli zapojeni osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním. Jde o snahu sociálním problém řešit „nově“. I náš Baby Office se snaží o nápravu několika palčivých sociálních problémů. A to především o sladění pracovního a rodinného života a o pomoc rodičům v návratu na pracovní trh ať už provozováním sdílené kanceláře nebo hlídáním dětí ve firmách.

Veronika Pešatová

Náš tip: V roce 2018 se uskutečnila studijní cesta sociálních podnikatelů do Bruselu. Podívejte se na reportáž Hany Krejčí. 

Chci dostávat newsletter s tipy, jak pečovat o rodiče ve firmě