603 564 243
CZ
Menu

Dotované pracovní místo

Institut společensky účelné pracovní místo – vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání. Dotaci je možné poskytnout pro uchazečům, kteří jsou registrováni minimálně 5 měsíců na úřadu práce (s výjimkou uchazečů do 25 let a 55+)

Dokumenty potřebné k podání žádosti:

Hlášenka volného pracovního místa

Žádost o příspěvek na společensky účelné pracovní místo

Papír s logy ESF – všechny dokumenty týkající se vyhrazeného pracovního místa je potřeba podávat s logy ESF

K žádosti o poskytnutí příspěvku je nutné dále přiložit tyto doklady/potvrzení:

 1. Výpis z obchodního rejstříku nebo výpis ze živnostenského rejstříku (ne starší ½ roku) – příp. zřizovací listinu nebo doklad o přidělení IČ nebo jiný doklad, kterým se organizace prokazuje
 2. Doklad o zřízení podnikatelského bankovního účtu – je-li Vaším zřizovatelem  Magistrát hl.m.Prahy, je tedy nutné podat přiložený formulář týkající se souhlasu k žádosti o dotaci. Na základě této žádosti Vám Magistrát hl.m.Prahy vydá Udělení souhlasu k dotaci z Úřadu práce, a také písemně sdělí číslo účtu.
 3. U jmenovaných funkcí dekret o jmenování
 4. Doklad o vztahu k výrobním, prodejním nebo kancelářským prostorám – doklad o zřízení provozovny (např. výpis z evidence nemovitostí, nájemní smlouva)
 5. Potvrzení, že zaměstnavatel nemá v evidenci zachyceny nedoplatky (bezdlužnost) – příp. kdy a zda mu bylo povolení splácení nedoplatků (bližší informace viz. zadní část žádosti). Potvrzení bezdlužností nesmí být starší 3 měsíců ke dni podání žádosti:

  OSSZ
  Celní úřad
  všechny zdravotní pojišťovny, kde jsou hlášeni zaměstnanci zaměstnavatele
 6. návrh pracovní smlouvy
 7. mzdový návrh
 8. ověřená plná moc (pokud žádost nevyřizuje statutární zástupce firmy)

Veškeré výše uvedené doklady/potvrzení je nutné předložit v originálu nebo úředně ověřené kopii.

V odůvodněných případech a na základě vyžádání Úřadu práce je žadatel povinen předložit i další podklady nezbytné k posouzení žádosti.

UPOZORNĚNÍ:

 • Na příspěvek není právní nárok
 • Pracovněprávní vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, na kterého bude poskytnut příspěvek na SÚPM-vyhrazené, může vzniknout až po uzavření/podpisu dohody o poskytnutí tohoto příspěvku.
 • Podmínky sjednané v dohodě o poskytnutí příspěvku lze měnit pouze dodatkem.

Bližší informace podá: Jana Přibová, referent zaměstnanosti, jana.pribova@aa.mpsv.cz, tel: +420 950 178 238, mobil: +420 774 786 672