Všeobecné obchodní podmínky

1. Definice pojmů

V Podmínkách budou mít níže uvedené výrazy následující význam, nebude-li výslovně uvedeno jinak:

• Termínem „Ceník Baby Office“ nebo „Ceník“ se rozumí ceník služeb a produktů Baby Office, který je nedílnou součástí Smlouvy a je zveřejněný na internetových stránkách poskytovatele.

•Termínem „Coworking“ se rozumní sdílená kancelář, která poskytuje pracovní místo až pro 8 osob.

• Termínem „Uživatel“ se rozumní fyzická nebo právnická osoba, která uzavřela smlouvu o užívání prostoru a služeb Baby Office

• Termínem „Člen“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která je členem Klubu Baby Office

• Termínem „Baby Office – Zálesí“ se rozumí prostor nacházející se v objektu na adrese Pod Višňovkou 25, Praha 4 a skládající se ze společného pracovního prostoru – Coworkingu, miniškolky, zahrady a zasedací místnosti.

• Termínem „Provozní řád Baby Office – Zálesí“ se rozumí závazná pravidla chování v prostoru Baby Office – Zálesí.

• Termínem „Otevírací doba“ se rozumí doba, po kterou jsou prostory přístupné členům Klubu Baby Office, tato doba je uvedena na webových stránkách www.babyoffice.cz

 2. Všeobecné informace

2.1. Life Balance, s.r.o. je obchodní společností zabývající se provozováním konceptu “Baby Office”, který je založen na poskytování služeb spojených s užíváním společného pracovního prostoru, miniškolky, zasedacích místností a zahrady

2.2. Koncept Baby Office je pracovní a sociální prostor, kde mohou Členové sdílet kancelář s ostatními, realizovat své nápady, setkávat se i v klidu pracovat a zároveň mít své děti v prostorách miniškolky.

3. Poskytování služeb v Baby Office – Zálesí

3.1. Přístup do Baby Office – Zálesí

Přístup do prostoru Baby Office je po předchozí rezervaci e-mailem info@babyoffice.cz nebo pomocí rezervačního formuláře na stránkách www.babyoffice.cz. Rezervace je platná až po zpětném potvrzení a zaplacení za službu dle Ceníku.

3.2. Ceník služeb a předplacené karty

Uživatel využívá prostor podle typu členství a podle objednaných služeb. Life Balance si vyhrazuje právo jednostranně změnit ceny za služby a produkty uvedené v Ceníku. Life Balance je v takovém případě povinen Uživatele včas a vhodným způsobem, jak je definováno v čl. 12. těchto Podmínek informovat o změně Ceníku, nejpozději však tak, aby měl Uživatel v době objednávky služeb k dispozici aktuální Ceník.

V případě, že Uživatel potvrzenou službu nevyužije, bude mu účtován poplatek dle storno podmínek uvedených v bodě 4 těchto Podmínek

3.3. Fakturace a placení

Uživatel platí za služby Baby Office v hotovosti na recepci nebo na účet poskytovatele uvedený v záhlaví smlouvy na základě vystavené faktury. Cena za poskytnuté služby bude fakturována včetně DPH v zákonem stanovené výši. Platba bude hrazena na účet č. 3208263399/0800. Zaplacením se rozumí den připsání předmětné částky na bankový účet poskytovatele.

4. Storno poplatky

Rezervaci je třeba rušit písemně na e-mailovou adresu info@babyoffice.cz

4.1 Pronájem konferenční místnosti

Uživatel je povinen zaplatit 50 % částky pronájmu nejpozději týden před akcí. V případě, že akci zruší v době kratší než 72 hodin před akcí, tato částka se mu nevrací.

4.2 Pronájem minizasedačky

V případě zrušení rezervace do 13 hodin předchozího pracovního dne je možnost její náhrady. V případě zrušení rezervace v kratším termínu musí uživatel uhradit celou částku, jako kdyby službu využil.

4.3 Miniškolka

Storno poplatky miniškolky jsou uvedené v Přihlášce do miniškolky, kterou klient podepisuje při prvním využití této služby.

4.4 Účast na kurzu/semináři/networkingu

V případě nekonání akce ze strany pořadatele se vrací částka účastníkovi zpět. V případě zrušení rezervace ze strany účastníka v době kratší než 72 hodin před akcí se mu částka nevrací.

5. Práva a povinnosti Uživatele

5.1. V souladu s principy konceptu Baby Office a za účelem umožnění řádného poskytování služeb je Uživatel povinen zejména:

  • poskytnout Life Balance veškeré informace nezbytné pro náležité poskytování služeb Baby Office, zejména kontaktní údaje – jméno, e-mailovou adresu, telefonní číslo,
  • dodržovat Provozní řád,
  • užívat možnosti přístupu do Baby Office – Zálesí pouze za účelem naplnění konceptu Baby Office a zdržet se jakéhokoliv užívání přístupu do Baby Office – Zálesí, který by narušoval činnost ostatních členů nebo byl v přímém rozporu se Smlouvou a s konceptem Baby Office, a těmito Podmínkami,
  • počínat si tak, aby nevznikla škoda na zdraví nebo na majetku Life Balance nebo třetích osob, zejména neprodleně informovat Life Balance o případných hrozících škodách

5.2. Uživatel je odpovědný za jakoukoliv škodu, kterou utrpí Life Balance v důsledku porušení výše uvedených povinností Uživatele, jakož i ostatních povinností vyplývajících ze Smlouvy.

5.3. Uživatel je odpovědný za škodu způsobenou Life Balance tím, že umožnil přístup do Baby Office – Zálesí třetím neoprávněným osobám v rozporu se Smlouvou, těmito Podmínkami a/nebo Provozním řádem.

5.4  Za ztrátu/odcizení či poškození věcí Life Balance nenese žádnou odpovědnost. Každý Uživatel je povinen řádně si hlídat své věci po celou dobu přítomnosti v prostorách Life Balance.

6. Odškodnění

Uživatel se zavazuje nahradit Life Balance majetkovou újmu, která vznikne Life Balance v důsledku hrubého porušení povinností Uživatele vyplývajících ze Smlouvy, zejména pak v důsledku využívání přístupu do Baby Office – Zálesí za účelem, který by byl v přímém rozporu s principy konceptu Baby Office nebo v důsledku hrubého porušení Smlouvy, těchto Podmínek nebo Provozního řádu.

7. Omezení odpovědnosti Life Balance

7.1. Uživatel bere výslovně na vědomí, že Life Balance nenese jakoukoliv odpovědnost za:

  • škodu způsobenou Uživateli jednáním třetích stran, zejména jednáním ostatních uživatelů Baby Office – Zálesí,
  • jednání třetích stran, které znemožní, nebo zpozdí poskytování služeb Uživateli, zejména nedodržení smluvních povinností externích dodavatelů (např. výpadek internetu, elektřiny, vody, topení apod.), jestliže Life Balance s přihlédnutím k okolnostem případu učinil opatření potřebné k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění
  • ztrátu nebo zničení věcí Uživatele, které nebyly odloženy na místě k tomu určeném, ztrátu výnosů, obchodních příležitostí, zisků, ani jiné související škody či ztráty vzniklé jednáním Uživatele v prostoru Baby Office – Zálesí
  • zdravotní nebo jakoukoliv jinou újmu, která se Uživateli stane v Prostoru Baby Office – Zálesí

 8. Trvání smlouvy, platnost a účinnost smlouvy

8.1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.

8.2. Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou s tím, že může být vypovězena kteroukoliv ze Smluvních stran s výpovědní lhůtou 30 dní, počínající běžet od dne následujícího po dni, kdy byla výpověď doručena druhé straně.

8.3. Life Balance je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět s okamžitou účinností ke dni doručení výpovědi Uživateli v případě, že Uživatel hrubě porušuje Smlouvu zejména tím, že:

a) je v prodlení s placením služeb dle způsobu placení (u faktury je rozhodující datum splatnosti, hotovost se přijímá v okamžiku nárokování na plnění služby)

b) svým chováním poškozuje dobré jméno Life Balance a konceptu Baby Office nebo

c) svým chováním porušuje Smlouvu, tyto Obchodní podmínky, Provozní řád Baby Office – Zálesí

8.4. Člen je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dní v případě nesouhlasu s novou verzí Podmínek v souladu s čl. 12.2 těchto Podmínek.

 9. Postoupení

Uživatel je oprávněn postoupit svá práva a závazky vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu pouze na základě předchozího písemného souhlasu Life Balance.

10. Ochrana důvěrných informací

Uživatel a Life Balance se dohodli, že veškeré informace, údaje a jiné skutečnosti, které budou poskytnuty či sděleny druhé smluvní straně nebo které druhá smluvní strana získá v souvislosti s plněním Smlouvy, se považují za přísně důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují zachovávat tyto informace, údaje a skutečnosti v tajnosti, nezpřístupnit je třetí osobě, nevyužít je v rozporu s účelem, pro který byly poskytnuty, a nevyužít je pro sebe ani pro jiného s výjimkou případu kdy druhá smluvní strana dá k takovému zpřístupnění či užití předchozí písemný souhlas a případu, kde tak stanoví právní předpis nebo rozhodnutí příslušného soudu. Porušení této povinnosti zakládá právo poškozené smluvní strany uplatnit u druhé smluvní strany nárok na náhradu prokazatelně způsobené škody.

V případě porušení povinnosti mlčenlivosti se Uživatel zavazuje zaplatit Life Balance smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každý případ porušení povinnosti mlčenlivosti. Nárok na náhradu škody není zaplacením smluvní pokuty dotčen, a to ani té, která nepřesahuje sjednanou výši smluvní pokuty. Kupující se naopak oprávněn uplatňovat oba dva nároky vedle sebe.

11. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Uživatel podpisem Smlouvy poskytuje Life Balance své osobní údaje v rozsahu: jméno, příjmení, adresa, e-mailová adresa, IČ, DIČ, telefonní číslo, bankovní spojení, zaměstnavatel nebo předmět podnikání, pracovní pozice. Uživatel zároveň ve smyslu zákona 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů tímto výslovně souhlasí se zpracováním těchto osobních údajů Life Balance ve výše uvedeném rozsahu. Tyto osobní údaje Uživatele budou Life Balance použity výhradně za účelem vedení evidence o obchodních partnerech, plnění zákonných povinností vyplývajících z příslušného obchodněprávního vztahu a ochrany práv a zájmů Life Balance chráněných zákonem, nabídky služeb Baby Office a zasílání obchodních sdělení týkajících se činnosti Baby Office. Uživatel souhlasí s tím, aby mu Life Balance zasílal obchodní informace na jeho emailovou adresu v souladu s § 7, odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti. Společnost Life Balance je oprávněná uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná k účelu jejich zpracování, po uplynutí této doby je  Life Balance povinna je zlikvidovat. Uživatel je informován, že je oprávněn kdykoli a zdarma odvolat svůj souhlas tímto udělený Life Balance, a to zasláním e-mailu na následující e-mailovou adresu info@babyoffice.cz. Společnost Life Balance je povinna zlikvidovat osobní údaje Uživatele kdykoliv v případě, že o to Uživatel požádá ještě před vypršením dohodnuté doby. V takovém případě je Life Balance povinna zlikvidovat osobní údaje v průběhu 15 dní od obdržení příslušné písemné žádosti. Uživatel tímto zároveň potvrzuje, že disponuje právem přístupu k osobním údajům a dalšími právy obsaženými zejména v ustanoveních § 12 a 21 zákona o ochraně osobních údajů

12. Ostatní ujednání

12.1. Life Balance si vyhrazuje právo kdykoliv jednostranně změnit Podmínky. V takové případě je Life Balance povinen oznámit Uživateli novou verzi Podmínek nejméně 1 měsíc přede dnem jejich účinnosti, a to zasláním nové verze na e-mailovou adresu Uživatele a zveřejněním na webových stránkách www.babyoffice.cz. Uživatel je povinen se s novou verzí Podmínek seznámit, a jestliže do 1 měsíce ode dne, kdy byl o nové verzi Podmínek uvědomen, neoznámí Life Balance, že se změnou nesouhlasí, má se za to, že Uživatel s novou verzí Podmínek souhlasí. V případě, že Uživatel ve stanovené lhůtě oznámí Life Balance svůj nesouhlas s novou verzí, má právo Smlouvu vypovědět s výpovědní lhůtou 14 dní.

12.2. Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 1. 2014.